เซ็นเซอร์ระยะเลเซอร์ความแม่นยำสูง

เซ็นเซอร์วัดระยะทางขนาดเล็กเซ็นเซอร์ระยะไมโครเลเซอร์, long distance measuring sensor, micro laser distance sensor.